21 Ekim 2010 Perşembe

TAHVİL VE BONO PİYASASI

TAHVİL VE BONO PİYASASI


Tahvil ve Bono Piyasası, hisse senetleri İMKB’de işlem gören ortaklıkların ihraç edebileceği ve sermaye piyasası mevzuatında “Nitelikli Yatırımcı” olarak tanımlanan yatırımcılar tarafından satın alınabilecek borçlanma araçlarının ihraç işlemlerinin (birinci el) gerçekleştirildiği Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı ve ikinci el sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin gerçekleştirildiği Kesin Alım-Satım ve Repo-Ters Repo Pazarlarından oluşmaktadır. Tahvil ve Bono Piyasası'nda,Türk Lirası ve döviz ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetleri, Gelir Ortaklığı Senetleri, TCMB tarafından ihraç edilen Likidite Senetleri, özel sektör borçlanma araçları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve mahalli idarelerce ihraç edilen borçlanma araçları işlem görmekte ve bunun yanında repo ve ters-repo işlemleri yapılmaktadır. Tahvil ve Bono Piyasası’nda alım satım işlemleri elektronik olarak çoklu fiyat-sürekli müzayede sistemine göre yapılmaktadır. Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı 17 Haziran 1991’de kurulmuş, Repo-Ters Repo Pazarı 17 Şubat 1993’te, Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı ise 17 Mayıs 2010 tarihinde faaliyete geçmiştir.
Takas ve saklama işlemleri, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlemler aşağıdaki pazarlarda gerçekleşmektedir.
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı
Hisse senetleri İMKB Ulusal, İkinci Ulusal ve Yeni Ekonomi Pazarlarında işlem gören ortaklıkların, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No:22 Tebliğ’inde belirtilen esaslar çerçevesinde, izahname ve sirküler düzenlemeksizin ihraç edebilecekleri ve yalnızca sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan “Nitelikli Yatırımcı”lar tarafından satın alınabilecek borçlanma araçlarının ihraç işlemlerinin gerçekleştirildiği Pazar’dır. Pazar’da ihracı tamamlanan borçlanma araçları, başka herhangi bir şart aranmaksızın Kesin alım Satım Pazarı’nda işlem görmeye başlarlar.
Kesin Alım Satım PazarıKesin Alım Satım Pazarı, ikinci el sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin organize ve şeffaf bir piyasada işlem görmelerini sağlamakta ve likiditelerini artırmaktadır.

Repo - Ters Repo PazarıDünyadaki sayılı organize repo pazarlarından biri olan Repo-Ters Repo Pazarı sabit getirili menkul kıymetlerin geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alımını organize piyasa koşulları içinde güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.


TAHVİLLERDE HUKUKİ ÇERÇEVE


Sermaye piyasası mevzuatında, tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç yetkisinin esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebileceği öngörülmektedir. Bu durumda, TTK’nın esas sözleşmenin tahvil çıkarılmasına müsait olduğu durumda dahi bu hususta genel kurul tarafından karar verilmesi gerektiğine ilişkin hükmü uygulanmamaktadır.

SPK’nın ilgili tebliğine göre, ihraççıların ihraç edecekleri tahvilleri belirtilen esaslar çerçevesinde SPK'ya kaydettirmeleri zorunludur. Genel ve katma bütçeli idareler ile TCMB tarafından ihraç edilecek tahvillerin SPK'ya kaydı gerekmemektedir.

SPK, halka arz edilmek üzere yapılacak tahvil ihraç başvurularını, kamunun aydınlatılması çerçevesinde incelemekte ve halka arz yoluyla satışı yapılacak tahvilleri kayda almaktadır. SPK'ya kayıt başvurusunda izahname, sirküler gibi SPK tarafından istenen diğer belgelerin de verilmesi gerekmektedir.

Halka arz edilmeksizin tahvil ihracı için yapılacak kayıt başvuruları ise SPK tarafından istenen bilgilerin tam ve doğru olarak verilip verilmediği yönünden incelenerek kayda alınmaktadır. SPK'ya kayıt başvurusunda sirküler, halka arz edilmeksizin çıkarılan tahvillerin hangi gerçek ve tüzel kişilerce satın alınacağı gibi SPK tarafından istenen diğer bilgi ve belgelerin de verilmesi gerekmektedir.

SPK, incelemeleri sonucunda açıklamaların yeterli, açık ve dürüst bir şekilde yapılmadığı ve istismara yol açacağı sonucuna varırsa gerekçe göstererek başvuru konusu tahvilleri kayda almama kararı verebilir.


TAHVİLLER


Türk Lirası ve döviz ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetleri, Özel Sektör Tahvilleri, Gelire Endeksli Senetler ve TCMB tarafından ihraç edilen Likidite Senetleri İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı'nda işlem görmektedir.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören tahvil ve bonoların fiyatları, organize bir piyasada  rekabet ortamında belirlenmektedir. İMKB piyasaları, tahvil ve bonoların istenildiği anda nakde dönüştürülebilmesini sağlamaktadır.

Bono
Vadesi 1 yıldan kısa olan, iskontolu satılan ve çıkaran kurum tarafından öngörülen vade sonunda nominal bedelin ödenmesinin taahhüt edildiği menkul kıymetlerdir. Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan bir yıldan kısa vadeli ihraçlar, Hazine Bonosu adı altında işlem görmektedir. Bononun ingilizce karşılığı olan “bond” ifadesi ise, ABD Hazinesi ihraçları için, 10 yıldan uzun vadeli (maksimum 30 yıl) menkul kıymetleri ifade etmektedir. Benzer şekilde, “note” ifadesi 1-10 yıl arası, “bill” ifadesi ise 1 yıl ve daha kısa vadeli ihraçlara yönelik olarak kullanılmaktadır.

Tahvil
Devletin 1 yıl, anonim ortaklıkların ise en az 2 yıl ve daha uzun vadeyle, ödünç para bulmak amacıyla, itibari değerleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetleridir. Tahviller, elinde bulunduran için alacaklılık hakkı doğuran ve düzenli aralıklarla faiz geliri getiren sabit getirili menkul kıymetlerdir. Hazine Müsteşarlığı'nın bir yıldan uzun vadeli olarak ihraç ettiği borçlanma senetleri devlet tahvili adı altında işlem görmektedir.

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)
Hazine bonosu ve devlet tahvillerinin genel ismi olan DİBS’ler, Hazine Müsteşarlığı tarafından yurtiçi piyasada ihraç edilen borçlanma senetleridir. DİBS’ler vadelerine, kuponlu/kuponsuz oluşlarına, faiz türlerine ve ihraç edildikleri para birimlerine göre sınıflandırılabilmektedir.
Vadesi 1 yıl veya daha uzun olan DİBS’ler devlet tahvili, 1 yıldan kısa olan DİBS’ler ise Hazine bonosu ismini alır. Kuponsuz senetler iskontolu senetler olup, senedi vade sonuna kadar elinde tutan yatırımcının faiz kazancı, senedin vade sonunda ulaşacağı nominal değeri ile satış fiyatı arasındaki farktır. Kuponsuz senetler sabit getirili menkul kıymetlerdir. Kuponlu senetler ise yatırımcıya belirli dönemlerde kupon ödemesi (faiz ödemesi) yapan, sabit ya da değişken faizli senetlerdir.
DİBS’ler TL ve döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak ihraç edilebilmektedir. Döviz cinsinden ihraç edilen DİBS’lerin anapara ve faiz ödemeleri döviz olarak yapılırken, dövize endeksli DİBS’lerin ödemeleri belirlenen kur üzerinden TL olarak yapılır.

Özel Sektör Tahvilleri
Anonim şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetleridir. Özel sektör tahvillerinin vadeleri -en az iki yıl olmak üzere- serbestçe belirlenebilmekte, sabit veya değişken faizli olarak ihraç edilebilmektedir. Kupon ödemeleri yılda 1, 2 ya da 4 kez olabilir.

Eurotahvil (Eurobond)
İhracı yapan ülkenin veya kuruluşun kendi ulusal para birimi dışındaki bir para birimi üzerinden ve uluslararası bir konsorsiyum aracılığı ile bir banka ve/veya sendikasyon tarafından birden fazla ülkede eşanlı olarak ihraç edilen, genellikle hamiline kayıtlı tahvillerdir.
Eurotahviller, ABD piyasasında ihraç edilmesi durumunda “yankee”, İngiltere piyasasında ihraç edilmesi durumunda “bulldog”, Japonya piyasasında ihraç edilmesi durumunda ise “samurai” adını almaktadır.

TAHVİL ÇEŞİTLERİ


Devlet Tahvilleri - Özel Sektör Tahvilleri
Devlet tahvilleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan devlet iç borçlanma senetleridir (DİBS). Belediyeler  ve kamu kuruluşlarının çıkardığı tahviller de devlet tahvilleri sayılmaktadır. Özel sektör tahvilleri, şirketler tarafından finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihraç edilmektedir.

Primli Tahviller - Başabaş Tahviller
İhraç edilen bir tahvil üzerinde yazılı nominal değeriyle satışa çıkarılıyorsa, başabaş tahvildir. Nominal değerinden daha düşük bir bedelle satışa çıkarılan tahviller ise primli tahvildir.

İkramiyeli Tahviller
Tahvillerin satışını teşvik etmek için faiz ve erken satış priminden başka para ikramiyeleri de verilebilir. Ancak Türkiye'de tahvil sahiplerine, nakdi ikramiyeli çekilişler de dahil olmak üzere her ne nam altında olursa olsun, faiz dışında bir menfaat sağlanamaz.

Nama - Hamiline Tahviller
Tahviller bütün menkul kıymetler gibi nama veya hamiline yazılı olabilmektedir. Ancak piyasamızda tahvillerin hamiline olarak ihraç edilmesi gelenekselleşmiştir.

Paraya Çevrilme Kolaylığı Olan Tahviller
Paraya çevrilme kolaylığı olan tahviller, ihraçtan itibaren belli bir süre geçtikten sonra istenildiği zaman, işlemiş günlük faiziyle birlikte paraya çevrilebilmektedir. Bazı tahvillerde bu imkan her an kullanılabilir, bazılarında ise şirketten talepte bulunulması halinde bu tahviller itfaya dahil edilmektedir.

Garantili - Garantisiz Tahviller
Garantili tahvillerde bir bankanın veya ihraççı şirketin bağlı olduğu holdingin garantisi sağlanmaktadır. Banka veya holdingin garantisi, çıkarılan tahvillerin anapara ve faizlerinin vadelerinde geri ödenmesini kapsamaktadır.

Sabit - Değişken Faizli Tahviller
Sabit faizli tahviller, vade sonuna kadar elde tutulmaları halinde belirli bir getiriyi garanti etmektedir. Sabit faizli tahvillerde, yatırımcının vade sonunda elde edeceği getiri vade başlangıcında bilinmektedir.
Değişken faizli tahviller, özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde, vade başlangıcı ile vade sonu arasındaki dönemde faiz oranlarında oluşabilecek aşırı oynaklığa karşı yatırımcıyı korumaktadır. Piyasa koşullarına göre değişen tahvil faiz oranı tahvil sahibi için faiz riskini azaltmakta, tahvil ihraççısı için de uzun vadeli borçlanmayı mümkün kılmaktadır.

Endeksli Tahviller
Endeksli tahvillerde anapara, ihraç tarihi ile itfa tarihi arasındaki dönemde altın fiyatlarında ya da belli bir döviz kurundaki artış yüzdesine göre artırılarak tahvil sahibine ödenmektedir. Endeksli tahviller, değişken faizli tahvillerde olduğu gibi yatırımcıyı enflasyona karşı korumaktadır.

Rüçhan Haklı Tahviller
Şirketler, ihraç ettikleri tahvillerin tümüne veya kura ile belirlenecek bir bölümüne, belli bir yüzdesine ya da belli bir limitin üstünde kalan kısmına ileride yapılacak ilk sermaye artırımından rüçhan hakkı tanıyabilmektedirler. Bu özellikte tahviller rüçhan haklı tahvillerdir.

Kara İştirakli Tahviller
Kara iştiraklı tahvillerde ihraççılar, tahvil sahiplerine ödenecek dönem kar payının belirlenmesinde aşağıdaki esaslardan birini seçebilirler:
-    Faize ek olarak tahvil tertibi için belirlenen kar payı yüzdesine göre hesaplanan tutardan tahvile düşecek payın ödenmesi,
-    Kar payının faizden daha az olması halinde faiz ödenmesi; faiz getirisine eşit veya daha fazla kar payı tahakkuk etmişse, kar payının ödenmesi,
-    Bir faiz öngörülmeksizin tahvil tertibi için belirlenen kar payı yüzdesine göre hesaplanan tutardan tahvile düşen payın ödenmesi.
Kara iştirakli tahviller vade sonu anapara ödemeli olarak çıkarılır, anapara ödemesi yıllara dağıtılamaz.

Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahviller (HDT)Hisse senediyle değiştirilebilir tahvil, sahibine (tahvili) ihraççı şirketçe artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile değiştirme hakkı vermektedir.
HDT’lerin vadesi 2 yıldan az 7 yıldan çok olamaz. Değiştirme, vadenin başlangıç tarihinden itibaren en erken 2 yıl sonra yapılabilmektedir.
Tahvilin hisse senediyle değiştirilmesi, ortaklık talebine veya HDT sahibinin talebine bağlı olarak gerçekleştirilebilmektedir. Değiştirme süresi sonunda, hisse senetleriyle değiştirilmeyen HDTler nedeniyle ortaklığın elinde kalan hisse senetleri, Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak halka arz edilmektedir.
HDT sahibinin talebine bağlı olarak değiştirilme durumunda, değiştirme hakkını kullanmayan HDT sahiplerinin değiştirme hakkı ortadan kalkar, itfada yalnız anapara ve işlemiş faizleri alabilirler. Ortaklığın talebine bağlı değiştirme durumunda, değiştirme tarihinden en az 1 ay önce ortaklık tarafından en az iki gazetenin Türkiye baskısında ikişer kez yapılacak ilan yoluyla HDT sahiplerine duyuru yapılır.

TAHVİLLERDE HUKUKİ ÇERÇEVESermaye piyasası mevzuatında, tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç yetkisinin esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebileceği öngörülmektedir. Bu durumda, TTK’nın esas sözleşmenin tahvil çıkarılmasına müsait olduğu durumda dahi bu hususta genel kurul tarafından karar verilmesi gerektiğine ilişkin hükmü uygulanmamaktadır.

SPK’nın ilgili tebliğine göre, ihraççıların ihraç edecekleri tahvilleri belirtilen esaslar çerçevesinde SPK'ya kaydettirmeleri zorunludur. Genel ve katma bütçeli idareler ile TCMB tarafından ihraç edilecek tahvillerin SPK'ya kaydı gerekmemektedir.

SPK, halka arz edilmek üzere yapılacak tahvil ihraç başvurularını, kamunun aydınlatılması çerçevesinde incelemekte ve halka arz yoluyla satışı yapılacak tahvilleri kayda almaktadır. SPK'ya kayıt başvurusunda izahname, sirküler gibi SPK tarafından istenen diğer belgelerin de verilmesi gerekmektedir.

Halka arz edilmeksizin tahvil ihracı için yapılacak kayıt başvuruları ise SPK tarafından istenen bilgilerin tam ve doğru olarak verilip verilmediği yönünden incelenerek kayda alınmaktadır. SPK'ya kayıt başvurusunda sirküler, halka arz edilmeksizin çıkarılan tahvillerin hangi gerçek ve tüzel kişilerce satın alınacağı gibi SPK tarafından istenen diğer bilgi ve belgelerin de verilmesi gerekmektedir.

SPK, incelemeleri sonucunda açıklamaların yeterli, açık ve dürüst bir şekilde yapılmadığı ve istismara yol açacağı sonucuna varırsa gerekçe göstererek başvuru konusu tahvilleri kayda almama kararı verebilir.


TAHVİL SAHİBİNİN HAKLARITahvil sahibi, tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır. Şirketin brüt karından öncelikle tahvil sahiplerinin faiz ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Şirketin yönetimine katılamayan tahvil sahipleri, alacakları ödendikten sonra, şirketin varlıkları üzerinde başka bir hak iddia edemezler.

Tahvil sahibi ile şirket arasındaki hukuki ilişki vade sonunda sona ermektedir. Tahvil yatırımcısı tahvili çıkaran şirketin kar-zarar riskine ortak olmamakta, şirket zarar etse de vadesi geldiğinde anapara ve faizlerini almaktadır. Tahvil yatırımcısı için risk, ancak şirketin tahvil anapara ve faizlerini ödeyemeyecek duruma gelmesi halinde söz konusudur. Ancak, tahvil bir borç senedi olduğu için, borcun anapara ve faizleri gereğinde yargı yoluna başvurmak yoluyla da tahsil edilebilir. Şirketin iflası veya tasfiyesi halinde de öncelikle borçlar ödenir, yani tahvil sahipleri hisse senedi sahiplerinden önce alacaklarını tahsil ederler.

TAHVİLDE DEĞERLEMENominal Değer
Tahvilin üzerinde yazılı olan değerdir. Sabit olan ve hiçbir zaman değişmeyen nominal değer, muhasebe kayıtlarına ve itfa planına esas teşkil etmektedir. Nominal değer, vade sonunda tahvil sahibinin eline geçecek anaparadır.

İhraç Değeri
Tahviller nominal değerlerinin en fazla %5’ine kadar düşük bir bedelle ihraç edilebilmektedir. Ayrıca ihracın son gününden önce, yani faizin işlemeye başladığı tarihten önce tahvil satın alan yatırımcılara, erken satın alma süresine isabet eden faiz kadar indirim yapılabilmektedir.

Piyasa Değeri
Tahvilin nominal/kupon faiz oranı piyasa faiz oranının üzerinde ise, tahvilin piyasa değeri başabaş (nominal) değerinin üstündedir. Bu piyasa koşullarında, tahvil primli işlem görür.
Tahvilin nominal/kupon faiz oranı piyasa faiz oranının altında ise, tahvilin piyasa değeri başabaş (nominal) değerinin altındadır. Bu piyasa koşullarında, tahvil iskontolu işlem görür. Ancak, üzerlerinde bir miktar işlemiş faiz bulunması nedeniyle tahviller, işlemiş faizle birlikte genellikle başabaşın üstünde fiyat bulur.
Tahvilin nominal/kupon faiz oranı piyasa faiz oranına eşit ise, tahvilin piyasa değeri başabaş (nominal) değerine eşittir.

TAHVİL İHRAÇ LİMİTİHalka Açık Anonim Ortaklıklarda Tahvil İhraç Limiti/Tavanı
Halka açık anonim ortaklıkların ihraç edebilecekleri tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin toplam tutarı, genel kurulca onaylanan ve bağımsız denetimden geçen son bilançoda görülen ödenmiş veya çıkarılmış sermaye ve yedek akçeler ile yeniden değerleme değer artış fonunun toplamından varsa zararların indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez.

Tahvil İhraç Tavanı = (Çıkarılmış/Ödenmiş Sermaye + Yedek Akçe + YDDAF) - Zararlar

Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Tahvil İhraç Tavanında Katsayı
Halka açık anonim ortaklıklar,
-SPK’ca belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş son yıla ait mali tablolarına göre net dönem karı elde etmiş olmaları ve ortaklıkça öngörülen borçlanma tutarının SPK’ca onaylanmış olması durumunda tahvil ihraç tavanının 6 katına kadar
-Son yıla ait bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarında net dönem karı olmaması durumunda ise tahvil ihraç tavanının 3 katına kadar ihraç yapabilmektedir.

Çıkarılan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi çıkarılamaz.

KARŞILAŞTIRMA: TAHVİL-HİSSE SENEDİTAHVİLLERHİSSE SENETLERİ
1Tahvil bir borç senedidir.Hisse senedi bir mülkiyet senedidir.
2Tahvil sahibi, tahvili çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır.Hisse senedi sahibi, hisse senedini çıkaran kuruluşun ortağıdır.
3Tahvil sahibinin bir şirkete sağladığı sermaye yabancı sermayedir.Hisse senedi sahibi, şirkete belli bir oranda ortaktır. Kullandırdığı sermaye özsermayedir.
4Tahvil sahibi, şirketin aktifi üzerinde alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir. Şirketin yönetimine katılamaz. Şirketin brüt kârından, öncelikle tahvil sahiplerine faiz ödenir. Tahvil sahipleri alacaklarını aldıktan sonra, şirketin mal varlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.Hisse senedi satın alarak şirketin ortağı olan hak sahipleri, kendilerine tanınan tüm ortaklık haklarından yararlanabilirler.
5Tahvilde kesin bir vade vardır, bu vade sonunda tahvil sahibi ile şirket arasındaki hukuki ilişki sona erer.Hisse senedinde vade yoktur, hisse senedi sahibi ile şirket arasındaki ilişki bir süreyle kısıtlanmamıştır, sadece hisse senedinin sahibi değişebilir.
6Tahvilin getirisi belirli ve sabittir (değişken faizli tahviller dışında).Hisse senedinin getirisi, hisse senedi fiyatında meydana gelen artış ve şirketin dağıtacağı kar payıdır. Hisse senedi sahibinin hangi yıl ne kadar gelir elde edeceği belli değildir.
7Tahviller, nominal değerinin altında bir değerle (iskontolu olarak) ihraç edilebilir. Hisse senetleri, nominal değerinin altında bir fiyatla satılamazlar.
8Tahviller, şirketler dışında devlet ve belediyeler gibi tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşları tarafından da çıkarılabilir.Birer katılma payını ifade eden hisse senetleri anonim şirketler tarafından ihraç edilebilir. (Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler de hisse senedi çıkarabilmekte ancak bu hisse senetleri halka arz yoluyla satılamamakta ve borsada işlem görememektedir.)
9Tahviller, bir itfa planı dahilinde itfa edilir.Hisse senetlerinde prensip olarak itfa söz konusu değildir. Ancak isteğe bağlı olarak, hisse senetlerinin bir bölümü itfa edilebilir ki, bunun anlamı sermaye azaltımıdır. Hisse senetlerinin tamamen itfası ise, şirketin tasfiyesi demektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu gadget'ta bir hata oluştu